- LIÃ KÚ ÔLATU -

 


Wã tela sé soya fol: wã ôlatu sê fó yôjôdêl sê dajontà kú wã makuku liã.

Sé liã bí ngó kumêl.

- Fôbôl liã, ná kumuf. Ja tiviè wã djia bó já fó ñomù.

Sé liã fäl:

- Jamà fêzá M’ské ñó bó tã kitxì kú bó kitxì?

Tá liã bê ameaxì kú ôlatu bá sê kitxì, sê tê dôô dêl, sê legal.

Bibí

Sé dá djia, sé ôlatu têndê fá lonjà.

Tadamè bí sá lonjè liã.

Tá kêndà xigà, sê tojà liã dadu pê lässu.

- Sé ôlatu fal, (namenduf) ¡M’sá jé savà bó!

- ¿Bó? Bó kitxì pa bó fê tabà sé muntu.

Sé ôlatu ten sá fé pappà jöd d’alêd xiiiì, sê savà liã (fó dantù d’alêd)

Sé fó nôtxix, sênè të vla jamada

F I N


   

Notas aclaratorias de la traducción:


a) Las palabras terminadas en vocal, y dichas vocales no llevan ningún signo ortográfico, tales se neutralizan al pronunciar dichas palabras.

b) las vocales finales con tilde caída hacia atrás, la pronunciación de las mismas son abiertas.
c) la letra “X” en fá d’ambô se pronuncia como “SH” inglés.
d) la combinación de las letras “TX” se pronuncia igual que la “Ch” castellana.
e) las vocales con diéresis (dos puntos horizontales sobre la vocal, Ej: ä) sus pronunciaciones son alargadas.:


Nanay Menemol ledjam Facebook